W kolejnym wpisie sprawdzamy dla Was czy od 16 kwietnia 2020 roku wszyscy będziemy zakrywać twarze. Przeczytajcie kto i kiedy musi nosić maseczki ochronne. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, począwszy od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Oznacza to tyle, że zgodnie z treścią rozporządzenia każdy z nas powinien zaprzyjaźnić się z maseczką na co dzień i zakrywać twarz w urzędzie, pracy, na ulicy, czy w komunikacji miejskiej. Wprowadzone obostrzenia są o tyle kłopotliwe, iż nikt nie wskazał Polakom jakich maseczek powinni używać, z jakich powinny one być materiałów i czy powinny spełniać jakiekolwiek normy.

Jak wiemy z doniesień prasowych, pojawił się projekt zmiany Rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jak na razie podpisany akt prawny nie został jeszcze ogłoszony w internetowej bazie aktów prawnych i dostępny jest jedynie jego projekt.  Możecie go znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-ws-obowiazku-zakrywania-ust-i-nosa-w-miejscach-publicznych

Z projektu tego wynika, że wprowadzony pierwotnie obowiązek noszenia maseczek dla wszystkich został złagodzony i wprowadzono szereg wyłączeń w zakresie obowiązku noszenia maseczek. Zatem kto i kiedy musi nosić maseczki ochronne?

KTO?

I tak, nie muszą nosić maseczek:

1) dziecko do ukończenia 4 roku życia;

2) 1 osoba przebywająca lub jadąca w samochodzie lub jedna osoba z dzieckiem do lat 4;

3) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

– stanu zdrowia,

– całościowych zaburzeń rozwoju,

– niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w:

– zakładach pracy,
– budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny budynkach,
– w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

za wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierowcy w publicznym transporcie zbiorowym czy przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, o ile jest on oddzielony od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

6) duchowni sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujący zadania służbowe, stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Kiedy i Gdzie? 

Obowiązek zakrywania ust i nosa ma zastosowanie:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1.  na drogach i placach,
  2.  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  3.  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  4.  na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tj. w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych: na klatkach schodowych, w windach, pralniach itp. 

UWAGA

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Obowiązek odkrycia twarzy

Rozporządzenie wskazuje także, kiedy mamy obowiązek odkrycia ust i nosa. Nastąpi to na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości – czyli np. podczas kontroli policji,

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby – czyli na przykład w celu weryfikacji tożsamości osoby, która chce kupić alkohol.

Masz jakieś pytania dotyczące obowiązku noszenia maseczek lub przepisów tarczy antykryzysowej? Zapraszamy do kontaktu https://iblkancelaria.pl/kontakt/