PRAWO DLA  KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRAWO DLA  KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH

WSPARCIE PRAWNE OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria wspiera Państwa w licznych sprawach natury prawnej, począwszy od udzielania jednorazowych porad prawnych, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie dalszego postępowania oraz reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej, jak również podmiotami trzecimi. Udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług, indywidualne i całościowe podejście do problemu, jak również prowadzenie spraw z poszanowaniem wzajemnych praw stron.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria pomaga Państwu w tak delikatnych sprawach, jak regulowanie na drodze sądowej stosunków wynikających z więzi rodzinnych. W tym zakresie reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, opieki, kurateli,
 • przysposobienie,
 • alimenty,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Uregulowanie spraw rodzinnych wynika przede wszystkim z przepisów zawartych w kodeksie rodzinnym, jednak ich dochodzenie na drodze sądowej znajduje umocowanie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Prowadzenie takich spraw wymaga dużego zaangażowania radcy prawnego. Nasi radcowie prawni zapewnią Państwu wsparcie w tych trudnych chwilach, przy jednoczesnym odciążeniu klienta od wszelkich formalności związanych z prowadzonym postępowaniem.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

W tej dziedzinie:

 • przygotowujemy wnioski o dokonanie wpisu praw w księdze wieczystej,
 • prowadzimy postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzimy postępowania o zasiedzenie nieruchomości,
 • prowadzimy postępowania o eksmisję,
 • prowadzimy sprawy o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
 • prowadzimy postępowania o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebność przechodu, przesyłu),
 • prowadzimy postępowania o ustanowienie drogi koniecznej,
 • prowadzimy postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • prowadzimy postępowania o wydanie nieruchomości,
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń z umów deweloperskich.

Stan prawny nieruchomości dotyczy ogółu praw przysługujących do nieruchomości, przede wszystkim chodzi tu o prawo własności. Prawo do nieruchomości wynika z aktu notarialnego dotyczącego nabycia własności nieruchomości, z orzeczenia sądu, z decyzji administracyjnej czy aktu własności ziemi. Prawo własności winno być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy stan ujawniony w księdze wieczystej nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, lub prawo własności nie jest w ogóle ujawnione w księdze wieczystej. Ponadto dochodzi do wielu sporów na tle ustalenia samego prawa własności. Nasza kancelaria podejmuje w tym zakresie wszelkie czynności niezbędne zarówno do uregulowania stanu prawnego, jak i jego prawidłowej ujawnienia w księdze wieczystej.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń poszkodowanych z wypadków komunikacyjnych, jak również błędów lekarskich.

W tym zakresie proponujemy:

 • reprezentację klientów przed ubezpieczycielem;
 • pomoc w zakresie określenia rozmiaru szkody i jej składników;
 • pomoc w udokumentowaniu rozmiaru szkody;
 • ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za szkodę;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych o:
  • odszkodowanie
  • zadośćuczynienie
  • rentę.

Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym stanowiącym rekompensatę za poniesioną szkodę, spowodowaną działaniem osoby trzeciej. Naprawienie szkody może obejmować wszelkie koszty związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, takie jak koszty leczenia, koszty przygotowania do innego zawodu, jak również przyznanie odpowiedniej renty i zadośćuczynienia z doznaną krzywdę. Ponadto naprawienie szkody obejmuje również wszelkie straty materialne poniesione w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

PRAWO TURYSTYCZNE

Z zakresu prawa turystycznego nasza kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń przeciwko organizatorom imprez turystycznych. Na tym tle bowiem powstają liczne spory, wynikające z faktu niedopełnienia przez organizatora warunków wynikających z zawartej umowy z klientem. Najczęściej dochodzi do nie zapewnienia odpowiednich warunków zakwaterowania, podwyższenia ceny imprezy, zmiany hotelu, zmiany programu wycieczki, zamiany terminu wycieczki, braku zapewnienia odpowiedniej opieki.

W tym zakresie oferujemy:

 • udzielenie porad prawnych związanych z możliwością dochodzenia swoich praw przeciwko organizatorowi imprezy turystycznej,
 • prowadzenie postępowania reklamacyjnego zmierzającego do ugodowego rozwiązania sporu z organizatorem imprezy turystycznej,
 • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko organizatorowi imprezy turystycznej o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Wszelkie kwestie odnoszące się do organizacji imprezy turystycznej unormowane są w ustawie o usługach turystycznych. To w tej ustawie zapewniona jest należyta ochrona klienta korzystającego z usług profesjonalnego organizatora imprezy turystycznej.

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy na rzecz usługi w zakresie obsługi spraw pracowniczych. Opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, udzielamy doraźnych porad prawnych w zakresie prawa pracy. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w sprawach roszczeń, przedmiotem których jest:

 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • renta, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, inne naruszenia przepisów prawa pracy,
 • dyskryminacja w pracy i nierówne traktowanie,
 • mobbing,
 • uchylenie kary porządkowej,
 • wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • wypłata wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zapłata odprawy emerytalnej,
 • inne roszczenia pracowników,

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy – stron stosunku pracy, szeroko rozumiane relacje stron stosunku pracy z organizacjami pracowników i pracodawców, a także zbiorowe prawo pracy.

SPRAWY WIECZYSTOKSIĘGOWE

Radcowie prawni naszej kancelarii świadczą pomoc prawną w obszarze spraw wieczystoksięgowych. W ramach prowadzonej praktyki przygotowujemy wnioski o:

 • dokonanie wpisów,
 • zmianę wpisów lub wykreślenie informacji z ksiąg wieczystych,
 • wpisanie lub wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych, takich jak hipoteka, służebności,
 • uaktualniamy treść ksiąg wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym,
 • utworzenie, podział, zamknięcie ksiąg wieczystych ich połączenie lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi i utworzenie nowej księgi wieczystej.

Postępowanie wieczystoksięgowe jest częścią prawa cywilnego obejmującą sprawy dotyczące ksiąg wieczystych. W ramach tego rodzaju postępowań wnioskodawca zobowiązany jest składać wnioski na urzędowych formularzach. Wnioski te rozpoznawane są obok sędziów także przez referendarzy sądowych, którzy w postępowaniu wieczystoksięgowym mogą wykonywać czynności procesowe.

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Świadczone przez nas usługi w zakresie prawa spadkowego obejmują:
 

 • przygotowanie takich dokumentów jak:
  • Wniosek o nabycie spadku,
  • Wniosek o zabezpieczenie spadku,
  • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza,
  • Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu, nakazanie złożenia testamentu,
  • Wniosek o ustanowienie kuratora dla spadku;
 • pomoc prawną w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
 • pomoc prawną w sprawach o dochodzenie zachowku;
 • pomoc prawną w sprawach przedmiotem których jest odrzucenie spadku.

PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNICZE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

START     USŁUGI     O KANCELARII    ZESPÓŁ     BLOG     KONTAKT

ul. Targowa 76 m.6
03-448 Warszawa

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
biuro@iblkancelaria.pl

T: 733 03 03 04

505 401 755

ul. Targowa 76 lok.6
03-448 Warszawa

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

biuro@iblkancelaria.pl

T: 733 03 03 04
505 401 755