PRAWO DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA DLA FIRM

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców we wszystkich sferach ich funkcjonowania. Zapewniamy obsługę prawną począwszy od pomocy w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności, jej rozpoczęcia, założenia spółki, poprzez wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorcy, jak również na etapie podjęcia decyzji o zakończeniu działalności, rozwiązaniu spółki, jej likwidacji. Nasza pomoc dotyczy zarówno spraw wewnętrznych, takich jak bieżąca obsługa organów spółki, doradztwo w zakresie podejmowania decyzji pozostających w sferze uregulowań prawnych, sporządzanie opinii, prawne wsparcie w toku współpracy z kontrahentami, reprezentowanie podmiotu w postępowaniach przed podmiotami trzecimi, sądami, organami administracyjnymi.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

Usługa ta ma na celu zapewnienie stałego kontaktu z radcą prawnym, przede wszystkim przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Umożliwia to przedsiębiorcy szybkie uzyskanie porady prawnej w nagłej sprawie, jak również wspólne ustalenie dalszej ścieżki postępowania. Nawiązanie długofalowej współpracy umożliwia radcy prawnemu poznanie specyfiki działalności danego podmiotu, w tym najczęstszych problemów, z jakimi zmierzyć się musi przedsiębiorca. W konsekwencji działania radcy prawnego nakierowane są na indywidualne potrzeby podmiotu i zmierzają do całościowego zabezpieczenia jego interesów od strony prawnej.

W ramach bieżącej obsługi i doradztwa prawnego oferujemy:

 • bieżące wsparcie radcy prawnego w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy i w formie uzgodnionej z przedsiębiorcą,
 • możliwość indywidualnego ustalenia zasad współpracy w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorcę,
 • udzielanie porad i konsultacji podczas bezpośredniej obecności radcy prawnego w siedzibie spółki,
 • uczestnictwo w spotkaniach biznesowych,
 • kontakt zdalny w postaci mailowej lub w formie videokonferencji,
 • konsultacje telefonicznie.

Bieżąca obsługa prawna i doradztwo prawne to forma współpracy dedykowana dla przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Współpracujemy zarówno z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jak również z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w formie spółek prawa handlowego.

PRZYGOTOWYWANIE
I NEGOCJOWANIE UMÓW

Oferujemy Państwu naszą pomoc na każdym etapie procesu zmierzającego do zawarcia umowy z kontrahentem.  W ramach naszych usług oferujemy:

 • sporządzanie projektów umów, w tym również wzorców umownych, umów przedwstępnych, umowy ramowej itp.,
 • weryfikowanie umów przedstawionych przez kontrahenta,
 • udział prawnika w negocjacjach handlowych prowadzących do zawarcia umowy,
 • określenie ewentualnego ryzyka występującego po stronie przedsiębiorcy,
 • doradztwo związane z realizacją roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • reprezentacja przed sądem w zakresie dochodzenia roszczeń z umowy.

Właściwe negocjowanie umowy  oraz jej rzetelna analiza mają fundamentalne znaczenie w praktyce obrotu gospodarczego. Należyte określenie wzajemnych praw i obowiązków stron umowy w poszanowaniu praw każdej ze stron jest często wyzwaniem, z  którym większość podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym musi się zmierzyć.

SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

Radcowie prawni Kancelarii przygotowują opinie prawne. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu natury prawnej, wątpliwości co do rozumienia prawa, potrzeby zweryfikowania prawidłowości postępowania, nasi prawnicy oferują możliwość sporządzenia opinii prawnej.

Opinia prawna sporządzona zostanie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz  przedłożone dokumenty. W odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego radcowie prawni  dokonują oceny prawnej, jak również przedstawiają możliwe sposoby działania.

Przygotowujemy opinie prawne m.in. z zakresu:

 • prawa pracy,
 • prawa spółek handlowych,
 • roszczeń wynikających z umów,
 • prawa cywilnego.

Opinie prawne przygotowywane są w celu szczegółowego ustosunkowania się do stanu faktycznego i prawnego problemu przedsiębiorcy. Ich przygotowanie wiąże się zazwyczaj z obszerną analizą i wskazaniem możliwych do podjęcia przez przedsiębiorcę rozwiązań, wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji wynikających z działań samego przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentów.

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I AKTÓW WEWNĘTRZNYCH

Istotnym elementem składającym się na doświadczenie naszych radców prawnych jest obsługa prawna organów spółek prawa handlowego.

W tym zakresie radcowie prawni zajmują się przygotowywaniem m.in. takich dokumentów, jak:

 • uchwała zarządu,
 • uchwała rady nadzorczej,
 • uchwała walnego zgromadzenia,
 • uchwała zgromadzenia wspólników,
 • regulamin organizacyjny spółki,
 • regulamin wynagradzania,
 • regulamin pracy i inne dokumenty,
 • przygotowywanie dokumentacji na posiedzenia organów spółki,
 • bieżąca analiza wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorcy,
 • przygotowywanie innych aktów wewnętrznych.

Zgodnie z przepisami prawa handlowego, spółki prawa handlowego mają prawo i obowiązek działać  w określonej formie. Pomoc radcy prawnego w realizacji tych obowiązków umożliwi działanie zgodne z przepisami prawa i zasadami legislacji.

ZASTĘPSTWO NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Kancelaria  świadczy profesjonalną pomoc prawną reprezentując klientów w sporach sądowych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi we wszystkich instancjach.

Nasza pomoc w zakresie zastępstwa procesowego to:

 • omówienie z klientem ścieżki postępowania w sprawie,
 • wskazanie,  jaki materiał dowodowy jest niezbędny do przygotowania przez klienta,
 • przygotowanie właściwego pisma wszczynającego postępowanie – pozwu/wniosku/skargi, – udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania,
 • sporządzanie środków odwoławczych – odwołań,  zażaleń, sporządzanie apelacji,
 • ocena ryzyka związanego z prowadzonym postępowaniem sądowym,
 • wsparcie w trakcie prowadzenia rozmów zmierzających do zawarcia ugody,
 • zastępstwo w postępowaniach egzekucyjnych,
 • zastępstwo w postępowaniach o udzielenie zabezpieczenia,
 • zastępstwo w postępowaniach pojednawczych.

Udział profesjonalnego pełnomocnika procesowego w toku sprawy zapewnia lepsze zabezpieczenie sytuacji procesowej strony postępowania. Niejednokrotnie udział radcy prawnego lub adwokata jest również wymagany przepisami prawa, m.in. przy wnoszeniu skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym.

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI

Pomagamy klientom odzyskać należności od nieuczciwych kontrahentów, prowadząc sprawy sądowe przeciwko dłużnikom.

Oferowane przez kancelarię usługi w zakresie obsługi wierzytelności obejmują:

 • przygotowanie wezwania do zapłaty należności,
 • przygotowanie pozwu i prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę,
 • przygotowanie pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
 • postępowanie po wydaniu wyroku sądowego – kierujemy stosowne wezwania do zapłaty, pomagamy klientom w ustaleniu jakie jest miejsce zamieszkania dłużnika, majątek dłużnika oraz w postępowaniu egzekucyjnym po wydaniu wyroku zasądzającego,
 • przygotowanie i kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego i prowadzenie postępowań egzekucyjnych przed komornikiem sądowym,
 • przygotowanie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika,
 • postępowania klauzulowe.

Skuteczne egzekwowanie należności od dłużników wymaga często podejmowania szybkich decyzji i kroków zmierzających do zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy. W tym zakresie pomoc doświadczonego radcy prawnego pomaga uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z działaniami dłużnika zmierzającymi do uniknięcia odpowiedzialności. Radca prawny sprawuje stały nadzór nad prowadzonym postępowaniem, również na etapie postępowania egzekucyjnego, co pomaga w sprawnym odzyskaniu pieniędzy wierzyciela.

AUDYT PRAWNY

Na zlecenie naszych klientów kancelaria przeprowadza audyt prawny przedsiębiorstwa.

Wykonanie audytu obejmuje, takie czynności jak:- weryfikacja sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególnych przepisów obowiązujących daną branżę,

 • analiza wewnętrznych aktów prawnych,
 • analiza struktury własnościowej,
 • analiza organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym organów zarządzających)
 • analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych, egzekucyjnych,
 • analiza i weryfikacja umów, którymi związany jest przedsiębiorca,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • analiza zatrudnienia,
 • analiza prawnych czynników ryzyka,
 • wskazanie niezbędnych działań naprawczych.

Audyt prawny sporządza się zarówno w celu przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży lub przejęcia, jak również w celu dokonania analizy przedsiębiorstwa pod kątem prawnych aspektów jego funkcjonowania, w celu zwiększenia efektywności prowadzenia przedsiębiorstwa.

ZAKŁADANIE
I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK

Radcowie prawni naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenie związane zarówno z zakładaniem spółek, jak i ich przekształcaniem, czy likwidacją. Nasza pomoc kierowana jest zarówno do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również do podmiotów już prowadzących taką działalność.

W tym zakresie proponujemy Państwu:

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie umowy spółki, statutu,
 • przygotowanie formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zastępstwo w postępowaniu o wpis w KRS.

Proces zakładania spółki lub jej przekształcenie wiąże się z wyborem odpowiedniej formy prawnej,  przygotowaniem umowy lub statutu, uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych, przeprowadzeniem postępowania rejestrowego, jak również dokonaniem odpowiednich zgłoszeń przed organami administracyjnymi. Nasza pomoc prawna odnosi się do każdego z etapów tego procesu.

SPRAWY REJESTROWE

Dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wiąże się zazwyczaj z koniecznością odpowiedniego wypełnienia licznych formularzy, złożenia stosownych dokumentów, czy oświadczeń, jak również wniesienia opłat. Z uwagi na szczególne uregulowania i zawiłość, są to czynności powodujące liczne problemy dla podmiotu gospodarczego, dlatego zastępstwo radcy prawnego w tym zakresie jest nieocenione i pozwala uniknąć przedłużających się procedur i niedopatrzeń. Dlatego proponujemy Państwu:

 • przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego związanych z założeniem, czy przekształceniem spółki,
 • przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego związanych ze zmianami w spółkach (zmiana kapitału spółki, zmiana umowy, statutu, zmiany osobowe w składzie organów spółki),
 • przygotowanie wniosków związanych z obowiązkiem złożenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności spółki,
 • reprezentacja spółki w toku postępowania o dokonanie wpisu.

Każdy przedsiębiorca staje przed koniecznością dokonania odpowiednich wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kwestia postępowania w tym zakresie uregulowana jest zarówno w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

POSTĘPOWANIA WIECZYSTOKSIĘGOWE

Wobszarze spraw wieczystoksięgowych:

 • przygotowujemy wnioski o dokonanie wpisów w Księdze Wieczystej,
 • wnioski o zmianę lub wykreślenie informacji z ksiąg wieczystych, także w zakresie wpisania lub wykreślenia ograniczonych praw rzeczowych, takich jak hipoteka, służebności.
 • uaktualniamy treść ksiąg wieczystych zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym,
 • wnioskujemy o utworzenie, podział, zamknięcie ksiąg wieczystych ich połączenie lub odłączenie nieruchomości z dotychczasowej księgi i utworzenie nowej księgi wieczystej.
 • sporządzamy pisma procesowe, takie jak:
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • powództwo o stwierdzenie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Postępowanie wieczystoksięgowe jest częścią prawa cywilnego obejmującą sprawy dotyczące ksiąg wieczystych. W ramach tego rodzaju postępowań wnioskodawca zobowiązany jest składać wnioski na urzędowych formularzach. Wnioski te rozpoznawane są obok sędziów także przez referendarzy sądowych, którzy w postępowaniu wieczystoksięgowym mogą wykonywać czynności procesowe.

DORADZTWO W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH

Kancelaria świadczy na rzecz pracodawców kompleksowe usługi w zakresie obsługi spraw pracowniczych. W ramach świadczonych przez nas usług:

 • przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie;
 • sporządzamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy świadczeń socjalnych
 • z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych związanych z roszczeniami pracowników, z tytułu:
  • wypowiedzenia umowy o pracę,
  • wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w sposób dyscyplinarny, w tym o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz o przywrócenie do pracy,
  • roszczeń o rentę, odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, innego naruszenia przepisów prawa pracy,
  • roszczeń pracowników z tytułu dyskryminacji i nierównego traktowania, mobbingu,
  • roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • roszczeń o odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenia przez pracodawcę podstawowym obowiązków względem pracownika,
  • roszczeń o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy,
  • roszczeń z tytułu złamania zakazu konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, o niewypłacanie wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji.

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy – stron stosunku pracy, a także szeroko rozumiane relacje stron stosunku pracy z organizacjami pracowników i pracodawców, jak również zbiorowe prawo pracy.

PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNICZE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

START     USŁUGI     O KANCELARII    ZESPÓŁ     BLOG     KONTAKT

ul. Targowa 76 m.6
03-448 Warszawa

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
biuro@iblkancelaria.pl

T: 733 03 03 04

505 401 755

ul. Targowa 76 lok.6
03-448 Warszawa

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

biuro@iblkancelaria.pl

T: 733 03 03 04
505 401 755