Alimenty na dziecko.

 

Wychowanie dziecka nie jest ani łatwe ani tanie. Codzienne wydatki na dziecko obejmują jedzenie, ubranie, ubezpieczenie, opłaty za wycieczki szkolne, wizyty lekarskie, leki, zajęcia dodatkowe, książki a nawet konieczność zapewnienia dostępu do internetu. Zapewnienie środków finansowych na te wszystkie potrzeby może być czasem znacznie utrudnione. W szczególności, jeśli jesteś rodzicem samodzielnie wychowującym dziecko. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie jesteś w stanie samodzielnie sfinansować wydatków niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb dziecka, możesz skorzystać z pomocy dalszych bliskich. Alimenty na dziecko od dziadków? To możliwe.

 

Zobowiązani do alimentacji.

W pierwszej kolejności zobowiązanymi do zaspokojenia potrzeb dziecka są oczywiście jego rodzice. Nawet jeśli jedno z rodziców nie żyje, albo nie jest w stanie wypełnić swojego obowiązku alimentacyjnego, w pierwszej kolejności obowiązek ten przechodzi na drugiego rodzica. Jeśli zatem jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, to na Tobie ciąży ten obowiązek w pierwszej kolejności. Dopiero jeśli i Ty nie jesteś w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków życia, może wchodzić w grę obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego np. dziadków dziecka. Należy zatem pamiętać, że alimenty na dziecko od dziadków nie mogą zastąpić obowiązku rodzica do zabezpieczenia potrzeb dziecka.

 

Kiedy możesz wystąpić z żądaniem realizacji obowiązku alimentacyjnego przez dziadków.

Sytuację, w której możesz skierować żądanie o alimenty na dziecko od dziadków, reguluje art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z powołanym przepisem, obowiązek alimentacyjny dalszego zobowiązanego (dziadka) powstaje, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Punktem wyjścia w tej sytuacji jest ustalenie, że dziecko pozostaje w niedostatku, a rodzic nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich środków utrzymania.

Według powołanego przepisu możesz wystąpić z żądaniem w stosunku do dalszego zobowiązanego do alimentacji, jeśli:

    1. nie ma zobowiązanego w bliższej kolejności (np. zmarł, zaginął),
    2. zobowiązany nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (np. jest w niedostatku, nie ma majątku, cierpi na chorobę, która uniemożliwia mu podejmowanie zatrudnienia)
    3. uzyskanie od zobowiązanego w pierwszej kolejności nie jest możliwe lub jest połączone z nadmiernymi trudnościami (np. nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu zobowiązanego, a poszukiwanie okazało się bezskuteczne, zobowiązany utrzymuje się z nieustalonych źródeł, mieszka za granicą, zobowiązany pomimo nałożonego obowiązku alimentacyjnego uchyla się od wypełnienia tego obowiązku, a postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne).

 

Jak dziadkowie mogą realizować obowiązek alimentacyjny.

Żądanie o alimenty na dziecko od dziadków może obejmować określoną kwotę pieniężną niezbędną do zapewnienia dziecku jego uzasadnionych potrzeb. Dziadkowie jednakże mogą również wypełnić ten obowiązek osobistymi staraniami o utrzymanie i wychowanie dziecka. Nie do przecenienia jest przecież pomoc dziadków w opiece nad dzieckiem w czasie pracy rodzica, możliwość zawiezienia dziecka na zajęcia dodatkowe czy do lekarza.

W zakresie ustalania zobowiązania dziadków nie należy zapominać, że obowiązek obciążający dziadków musi odpowiadać ich realnym możliwościom majątkowym i uwzględniać ich usprawiedliwione potrzeby. Jeśli zatem nawet wydany został wyrok zasądzający od jednego z rodziców alimenty w wysokości np. 1000,00 zł miesięcznie i nie jest możliwe wyegzekwowanie od tego rodzica świadczenia, alimenty na dziecko od dziadków nie muszą odpowiadać tej samej wysokości. Dziadkowie bowiem mogą uzyskiwać znacznie mniejsze wynagrodzenie lub utrzymywać się z niewielkich świadczeń emerytalnych czy rentowych, a część ich przychodów jest przeznaczana na ich uzasadnione potrzeby, jak np. leczenie. W takiej sytuacji sąd powinien ustalić w jakim zakresie dziadkowie mogą wypełniać obowiązek alimentacyjny.

Jeśli zatem jesteś w ciężkiej sytuacji finansowej, nie jesteś w stanie zapewnić środków niezbędnych do utrzymania dziecka, i nie jest możliwe uzyskanie tych środków od drugiego rodzica, możesz rozważyć skierowanie żądania o alimenty na dziecko od dziadków.

Jeśli chciałbyś wiedzieć, czy dziadkowie w niedostatku również mogą żądać alimentów i od kogo, zapraszamy do naszego wcześniejszego wpisu https://iblkancelaria.pl/dziadkowie-w-niedostatku-naleza-im-sie-alimenty/.